Font Size

Profile

Ustawienia strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako ?RODO?), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Poniatowskiego 37, 22-300 Krasnystaw.

2.W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub telefonicznie pod numerem 507-135-001.

3.Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie niezbędnych do odpowiedniego wykonywania zadań statutowych jednostki;

b)zawarcia i wykonania umów / świadczenia usług (w tym komunikacji związanej z realizacją umów bądź świadczeniem usług, dokonywaniem rozliczeń);

c)w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Krasnymstawie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły.

6. Monitoring wizyjny funkcjonujący na terenie i w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie, prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia. Zapisy monitoringu przechowywane są w okresie 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub w momencie Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do treści danych osobowych(art. 15 RODO);

b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych(art. 16 RODO);

c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych(art. 17 RODO);

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych(art. 18 RODO);

e)prawo do przenoszenia danych(art. 20 RODO);

f)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO);

10.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit.a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  z obowiązującym prawem.

11.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

13.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krasnymstawie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14.Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jesteś tutaj: Home RODO KLAUZULA INFORMACYJNA